فعاليتهاي پژوهشي

مقاله علمي پژوهشي

1- بررسی اثر آرد دانه خربزه به عنوان جايگزين چربی بر ويژگی های شيميايی و حسی فرآورده های گوشتی ، 1388 .

2- بهينه سازی فرايند سنتی توليد نبات ، 1388 .

3- فرمولاسيون نوشيدنی پرتقالی بر پايه دانه طالبی و ارزيابی ويژگی‌های آن در زمان نگه‌داری ، 1388 .

4- بررسی فرآيند سنتی توليد نبات و معايب آن ، 1387 .

5- orange-cantaloupe seed beverage :nutritive value, effect of storage time and condition on chemical sensory and microbial properties ، 1387 .

6- Evaluation of Traditional Production Process of Rock Candyand Optimization of Sucrose Crystallization (Part 1) ، 1387 .

Evaluation of Traditional Production Process of Rock Candyand Optimization of Sucrose Crystallization (Part 2) ، 1387 .

8- تأثير يون +Ca2و نوع محلول قندی بر ويژگی های فيزيکوشيميايی و حسی طلبی آب گيری شده به روش اسمز ، 1386 .

9- بررسی مقايسه ای ظرفيت نگهداری آب و ارزيابی برخی پارامترهای فيزيکوشيميايی در گوشت گاو و شتر ، 1385 0

10- تأثير يون +Ca2و نوع محلول قندی بر ويژگی های فيزيکوشيميايی و حسی طلبی آب گيری شده به روش اسمز ، 1385 .

 

مقالات ارائه شده در همايش هاي علمي معتبر

1- Production of Orange Beverage from Cantaloupe Seed and Evaluation its Shelf Life during Storage Time ، 1387 .

2- Usage of Cantaloupe Seed Waste to Produce a Novel Beverage and its Nutritive Value ، 1387 .

3- بهينه سازی فرآيند سنتی توليد نبات ، 1387 .

 

راهنمايي يا مشاوره پايان نامه تحصيلات تكميلي

1- بررسی خصوصيات فيزيکو شيميايی جگر شتر و امکان استفاده از آن در فرمولاسيون فرآورده های گوشتی ، 1388

2- تشخيص گونه های حيوانی در فرآورده های گوشتی توسط DNA ميتوکندری ، 1388 .

3- بررسی آلاينده های زيستی و ميزان کارايی تصفيه فيزيکی پس آب مجتمع صنعتی گوشت مشهد ، 1387 .

4- بررسی فرایند تولید نبات در ایران و بهینه سازی کریستالیزاسیون ساکارز ، 1386 .

5- بررسی اثر آرد دانه خربزه به عنوان جایگزین چربی بر ویژگیهای شیمیایی و حسی فراورده های گوشتی ، 1386 .

6- بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي گوشت گوسفند در ساعات مختلف پس از كشتار ، 1385 .

7- بررسی امکان تولید نوشیدنی با ماندگاری بالا از دانه طالبی و بهینه سازی فرمولاسیون آن ، 1384 .