دكتر محمّدجواد وريدي

دانشيارگروه علوم صنايع غذايي

دانشكده كشاورزي

دانشگاه فردوسي مشهد

mjvw