فعاليتهاي آموزشي

كارشناسي

صنايع گوشت و شيلات

فرآوري و توليدات دام و طيور

آزمايشگاه صنايع گوشت و شيلات

اصول و روشهای نگهداری مواد غذایی

اصول تبديل و نگهداري فرآورده هاي كشاورزي

 

تحصيلات تكميلي

صنايع گوشت تكميلي

پيشرفتهاي نوين در تكنولوژي