فعاليتهاي اجرايي

فعاليت در كميته هاي داخل و خارج از دانشگاه

1- شرکت در شوراها و کميته ها- رييس کميته تخصصی احصاء و اصلاح فرآيند ها و روش های انجام کار و طرح تکريم ارباب رجوع ، 1389 .

2- شرکت در شوراها و کميته ها- رييس کميته تخصصی ساختار نيروی انسانی ، 1389 .

3- شرکت در شوراها و کميته ها- رييس کميته تخصصی اصلاح قوانين و مقررات مورد عمل ، 1389 .

4- شرکت در شوراها و کميته ها- عضو کميسيون تحول اداری دانشگاه ، 1389 .

5- شرکت در شوراها و کميته ها- رييس کميته تخصصی اصلاح نظام های استخدامی ، 1389 .

6- شرکت در شوراها و کميته ها- عضو کميسيون اقتصادی و مشارکت های سرمايه گذاری دانشگاه ، 1388 .

7- شرکت در شوراها و کميته ها- رييس کميته اصلی بهبود در معاونت اداری مالی ، 1387 .

8- شرکت در شوراها و کميته ها- عضو کميته تحصيلات تکميلی گروه علوم صنايع غذايی دانشکده کشاورزی ، 1385 .


همكاري در امور اجرايي دانشگاهها ، مراكز تحقيقاتي و امور ستادي دو وزارت

1- ساير خدمات- عضو کارگروه تخصصی پژوهش شهرداری مشهد ، 1387 .

2- همکاری در امور اجرايی دانشگاه ها- معاونت اداری مالی دانشگاه فردوسی مشهد ، 1385 .